Som KAN orsaka skada?

I förslaget till ny djurskyddslag föreslås ett förbud mot utrustning som kan orsaka skada. Har du tänkt på vad det verkligen innebär? KAN orsaka skada?!

Det står om det långt in i texten, på sidan 304 av det 407 sidor långa underlaget, och det göms under den förminskande rubriken ”Förslag som inte bedöms ha några konsekvenser av större betydelse”, så jag förstår om du inte lagt märke till det. Jag får erkänna att jag har inte läst alla de 407 sidorna, men kanske borde… För jag håller inte med, inte alls!

Så här står det under rubriken 19.10.4 Förbud mot att tillfoga skada och använda viss utrustning: ” I avsnitt 7.11 har föreslagits ett uttryckligt förbud mot att tillfoga djur skada och att använda utrustning som kan orsaka djur lidande eller skada”… ”Bestämmelsen bedöms däremot inte allmänt medföra att metoder och utrustning som är tillåtna att använda idag blir förbjudna i framtiden.”…”Till exempel regleras i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:43) om hästhållning att utrustning till hästar ska vara väl anpassad, utformad och anbringad samt i sådant skick att den inte orsakar skador eller sjukdom. I Statens jordbruksverk föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:43) om träning och tävling med djur slås t.ex. vidare fast att utrustning, hjälpmedel eller metoder inte får användas på sådant sätt att det medför skada eller annat fysiskt eller psykiskt lidande för djuret. Även om det inte helt kan uteslutas att bestämmelsen i något fall medför att viss utrustning blir förbjuden borde sådan utrustning som idag är känd som olämplig att användatill djur sannolikt redan träffas av de ovan nämnda förbuden eller bestämmelserna om utrustning i Jordbruksverkets föreskrifter. Förslaget bedöms därför sammanfattningsvis inte leda till några nya, negativa konsekvenser för enskilda eller för företag. Inte heller bedöms myndigheterna påverkas nämnvärt av förslaget.”

Jag tänker precis tvärtom. Detta är en enorm skillnad! Självklart ska vi inte använda utrustning så att djuren skadas, och förstås ska det gå att stoppa de som orsakar djuren lidande, t.ex. genom felaktig användning av utrustning. Och det är klart att det är lätt att tänka på grymma varianter som stackel (halsband för hund med piggar in mot halsen) och andra hemska saker när man läser detta.

Men, handen på hjärtat; vilken sadel kan inte orsaka skada? Fel anpassad, fel sadel till fel häst så kan en alldeles utmärkt sadel orsaka skavsår, ryggömhet med mera. För att inte tala om bett. Det största problemen med betten sitter faktiskt i andra änden av tygeln/tömmen. ALLA bett kan orsaka skador! Och nästan all annan utrustning med. Täcken självklart, selar, grimmor. I fel händer eller när det inte passar just den hästen.

Så jag tycke att förslaget innebär en risk för enorma konsekvenser, om det hamnar i händerna på en kontrollant som vill förbjuda saker, kanske i värsta fall förbjuda att vi rider och kör hästar – det är ju en skaderisk (det är det i hagen med, men på ett lite annat sätt). De formuleringar som finns idag är betydligt mer ändamålsenliga, tycker jag.

Jag är mån om hästarna och deras välfärd, men jag tror inte att något blir bättre med just detta förslag. Jag hoppas att det kommer att ändras innan den nya lagen beslutas.

 Jag har sett många hästar med den här typen av utrustning (nosgrimma) som har skador i munnen - betyder det att det alltid är fel, eller kan det bero på hur man anpassar och hanterar utrustningen?
3 kommentarer
Lotta Hofverberg

Samma skrivning används i lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, i behandlingsförbudet. Den som inte tillhör djurhälsopersonalen får inte utföra en behandling som kan orsaka ett lidande som inte är obetydligt. Trots det är ser ok att t ex sko hästar, att utföra akupunktur, viss sårvård mm. Viktigt att det tas hänsyn till lagstiftarens intention vid tillämpningen...

Svar: Bra att det finns förarbeten att gå tillbaka till i sådana lägen, men kanske ännu bättre om de kunde välja att uttrycka sig relevant....
Helena

Lotta

Skulle vilja redigera meddelandet, går inte det? Ville bara betona att d förstås är skillnad m användn av utrustning och behandling (som sker yrkesmässigt), där vi dessutom har tillägget "som inte är obetydligt" på behandlingarna. Men intentionen i förarbetena verkar vara liknande - egentligen ingen skillnad mot dagsläget. Hårvård var dessutom ett dumt exempel...

Svar: Vet inte om det går att redigera? Kanske inte. Och här skulle det nog stå hovvård och inte hårvård (hata autokorrekt).
Helena

Efwa

Ja, det var ett vida brett uttryckande om utrustning, kan jag tycka.

Jag menar också att all utrustning KAN orsaka skada. Bara grimman och grimskaftet att ta ut hästen med till hagen har ju en ganska stor potential för skada om hästen blir rädd och tar sig ur ens grepp.

Svar: Så vi får träna på att klara oss helt utan all utrustning ;-)
Helena