Optimal hästhållning eller minimimått?

 
Ella och hennes kompis Amanda gjorde sitt gymnasiearbete under rubriken "Optimal hästhållning eller minimimått?" De studerade hästarnas stallplatser och vilken area det fanns på boxar, spiltor och ligghallar, och ställde samtidigt ett antal frågor till hästägarna för att bedöma vilka val som gjorts och om hästägarna hade kunskap att göra de bästa valen åt sin häst.
 
De hade tre frågeställningar att utgå ifrån:
  • Har hästägarna tillräcklig kunskap om hästarnas naturliga beteende och behov för att hästarna ska må så bra som möjligt?
  • Är hästägare medvetna om sina boxars storlek och om boxarna uppfyller lagkraven?
  • Byggs häststallar efter minimimått eller andra mått?

Hela rapporten är för lång för att rymmas i ett blogginlägg, men nedan citerar jag delar ur diskussionen, som jag tycker är intressant. Det finns fler områden, såsom utevistelse som tas upp, men här begränsar jag mig till stallmått. De var ute i tolv stall, som alla visade sig uppfylla lagens minimikrav, vad gäller ytan i box eller ligghall. Däremot var många stallägare osäkra på hur det var med den saken. Ella och Amanda skriver:

"Av alla tillfrågade svarade samtliga att de är intresserade av hästens naturliga beteende och behov. Vad vi kan se i våra resultat, är detta inte särskilt tydligt. Även om intresset finns, så förefaller det inte som att hästägaren verkligen satsar på att öka sin kunskap. Samtliga vill sina hästar väl men ibland räcker inte kunskapen till och det gör att det inte alltid blir bäst för hästen, trots att viljan finns där hos hästägarna.

Eftersom alla boxar uppfyller lagkraven, är det intressant att titta på med hur stor marginal de uppfyller lagkraven, samt om de vet vilka mått som gäller enligt lag och om de själva anser att de har bra storlek på stallplatserna. Som resultaten visar var det fyra av tolv som angav ett svar som inte stämde överrens med hur måtten var. Alltså var det en tredjedel av de tillfrågade som inte hade koll på sina stallplatsers storlek i förhållande till lagen. Det var bara en som var osäker på sitt svar och två som inte visste, alltså var resterande säkra på sina svar men trots detta var det fyra som hade felaktig uppfattning om sina stallytor i förhållande till lagen.

På frågan om vilka minimimått som gäller för hästarnas stallplatser var det endast fyra som hade rätt av de tolv tillfrågade. Det viktigaste är dock att man känner till om stallplatserna är godkända eller inte, och var man kan ta reda på det. Var man hittar reglerna visste nio av tolv tillfrågade. Det är viktig kunskap att veta var man hittar måtten för att undvika att osäkra och felaktiga källor får inflytande vid stallbygge. I vår undersökning har vi angett Jordbruksverket som det enda rätta svaret för det är den ursprungliga källan. Måtten finns på fler ställen att hitta t.ex. sidor på internet, tränare, kompisar eller vänner, men det är viktigt att läsa på den ursprungliga källan för att få de lagar som gäller nu.

På Jordbruksverkets hemsida står det tydligt att lagmåtten är minimimått och att de rekommenderar större mått. I Jordbruksverkets informationsbroschyr ”Bra att veta om mindre häststallar” rekommenderar Jordbruksverket att minimimåtten utökas med 20 % för att minimimåtten är minimimått och inte rekommenderade mått att bygga efter. Därför undersökte vi hur många av de mätta boxarna som var större än de minsta rekommenderade måtten, alltså de som är 20 % större än minsta lagkrav.
....

En knapp tredjedel av boxarna var byggda efter minimimått. Drygt två tredjedelar av boxarna var alltså större än de minsta rekommenderade måtten. Det var fler än väntat, resultatet tyder på att i alla fall de boxar vi mätt har en bra storlek enligt de rekommendationer som finns. Att så många hästar stod i boxar som var större än minimimåtten kan också bero på att en del av hästarna var ponnyer, men att många boxar byggs enligt minimåtten för en stor häst. Endast fyra av de mätta boxarna där stora hästar hölls i, var större än de rekommenderade minsta måtten .

En knapp tredjedel av boxarna var byggda efter minimimått. Drygt två tredjedelar av boxarna var alltså större än de minsta rekommenderade måtten. Det var fler än väntat, resultatet tyder på att i alla fall de boxar vi mätt har en bra storlek enligt de rekommendationer som finns. Att så många hästar stod i boxar som var större än minimimåtten kan också bero på att en del av hästarna var ponnyer, men att många boxar byggs enligt minimåtten för en stor häst. Endast fyra av de mätta boxarna där stora hästar hölls i, var större än de rekommenderade minsta måtten ."

Detta är en liten studie, gjord i ett begränsat geografiskt område och med bara tolv stall med. Jag tycker ändå att det är spännande resultat, och just slutsatsen att viljan att göra väl finns, men däremot är inte alltid kunskapen lika stor. Det vore spännande att gå vidare med något liknande i ett större material, men kanske ännu viktigare att arbeta med att öka kunskapen och förståelsen för hästens behov.

 
0 kommentarer